Serwis Ogłoszeniowy Przedslubny.pl
Znajdź w serwisie:
Nowość! Kalendarium przedślubne »
 
 

Regulamin serwisu ogłoszeniowego www.przedslubny.pl

 
 
 1. Definicje
  a. Serwis - serwis internetowy www.przedslubny.pl
  b. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna, a także inna jednostka organizacyjna, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, posiadająca aktywne konto
  c. Odwiedzający - dowolna osoba odwiedzająca serwis internetowy www.przedslubny.pl, nieposiadająca aktywnego konta, eksplorująca jego udostępnione publicznie zasoby
  d. Ogłoszenie - zamieszczone w Serwisie ogłoszenie składające się z atrybutów, które zostały oznaczone w sposób wskazujący na ich konieczność wystąpienia. Ogłoszenie może mieć charakter sctricte reklamowy
  e. Ogłoszeniodawca - Użytkownik składający ogłoszenie w Serwisie

 2. Wprowadzanie zmian w regulaminie
  a. Serwis zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu Serwisu. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie w momencie ich publikacji. Jeżeli Użytkownik Serwisu nie zgadza się na wprowadzone zmiany w regulaminie, zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Serwisu. Logowanie do Serwisu i korzystanie z niego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.

 3. Rejestracja w serwisie
  a. Rejestracja w celu korzystania z usług Serwisu jest możliwa jedynie po wypełnieniu wszystkich pól formularza rejestracyjnego, które zostały oznaczone w sposób wskazujący na konieczność ich wypełnienia.
  b. Użytkownik jest zobowiązany dbać o to, aby jego dane podane przy rejestracji w Serwisie były zawsze aktualne. Aktualizacja danych możliwa jest po zalogowaniu w Serwisie.
  c. W razie stwierdzenia nieprawdziwości lub nierzetelności danych Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika.
  d. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Serwis na warunkach określonych w "Polityce Ochrony Prywatności". Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. nr 101, poz.926 - ze zmianami).
  e. Informacje podane przez Użytkownika w trakcie rejestracji służą do niezbędnych kontaktów z Użytkownikami Serwisu oraz do zapewnienia, by oferowane przez Serwis usługi odpowiadały potrzebom i zainteresowaniom Użytkowników. Dodatkowo niektóre z tych informacji, takie jak dane kontaktowe (email, telefon, etc) mogą przyć przekazane Odwiedzającym realizacji nawiązania kontaktu niezbędnego do uskutecznienia treści ogłoszenia.
  f. Serwis umożliwia Użytkownikom dostęp do swoich danych osobowych oraz ich zmianę, za pośrednictwem stron internetowych Serwisu. Użytkownik może ponadto zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Serwisu. Żądanie usunięcia co najmniej jednej z informacji stanowiących dane osobowe, niezbędnych do założenia konta jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usług Serwisu i powoduje trwałe usunięcie konta Użytkownika.
  g. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników a także udostępniania konta innym osobom.
  h. Zabrania się korzystania z kont w sposób godzący w dobre obyczaje.
  i. Zabrania się wykorzystywania do celów opisanych w paragrafie poprzedzającym kont innych Użytkowników.
  j. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Użytkownika, zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika bez podania przyczyny.

 4. Składanie ogłoszenia
  a. Złożenie ogłoszenia jest możliwe po uprzednim zarejestrowaniu się w Serwisie i aktywowaniu konta Użytkownika.
  b. Składanie ogłoszenia odbywa się poprzez wypełenienie wszystkich pól oznaczonych w sposób wskazujący na ich konieczność wypełnienia. Dodatkowo w Ogłoszeniu można zamieścić zdjęcia w ograniczonej ilości i wielkości.
  c. Ogłoszenia staje się widoczne (aktywne) dla Użytkowników oraz odwiedzających po zaksięgowaniu należności. Dodatkowo Administratorzy Serwisu mogą zadecydować o niepublikowaniu Ogłoszenia uznając treści Ogłoszenia za niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem Serwisu.
  d. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
  e. Wszelkie reklamacje można kierować na adres mailowy: kontakt@przedslubny.pl
  f.  Zwrot kosztów ogłoszenia może nastąpić jedynie w drodze reklamacji

 5. Promowanie Ogłoszenia
  a. Promowanie Ogłoszenia odbywa się poprzez umieszczenie Ogłoszenia na pozycjach od 1-6 u góry strony głównej lub wybranej kategorii.
  b. Promowane Ogłoszenie jest dodatkowo wyróżnione za pomocą innego koloru.
  c. Ilość miejsc promowanych jest ograniczona przez Administratora i może ulegać zmianie.

 6. Obowiązki Ogłoszeniodawcy
  a. Treści ogłoszeń muszą być zaprezentowane w sposób możliwie najbardziej czytelny.
  b. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany przypisać ogłoszenie do najlepiej pasującej kategorii. Administratorzy Serwisu zastrzegą sobie prawo do ostatecznej klasyfikacji Ogłoszeń i przydzielania ich do kategorii.
  c.Ogłoszeniodawca odpowiada w stosunku do Odwiedzających za wszelkie błędy lub nieścisłości w treści ogłoszenia (również zdjęć). Treści Ogłoszenia powinny być rzetelne i prawdziwe, nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników i Odwiedzających.
  d. Zabronione jest wykorzystywanie przez Ogłoszeniodawców znaczników HTML lub jakichkolwiek języków programowania w sposób mogący zakłócić innym Użytkownikom lub Odwiedzającym korzystanie z Serwisu, w szczególności zabronione jest: automatyczne przekierowywanie na inną stronę internetową; wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji stałych elementów stron serwisu; zakłócanie i manipulowanie procesem składania Ogłoszeń; "śledzenie" lub "podsłuchiwanie" innych Użytkowników Serwisu, w szczególności poprzez zdalne instalowanie na komputerach innych Użytkowników Serwisu programów komputerowych bez ich wiedzy i zgody.


 7. Dane osobowe i Polityka Ochrony Prywatności
  a. Polityka ochrony prywatności Serwisu stanowi integralną część regulaminu. Użytkownik wyrażając zgodę na warunki niniejszego regulaminu, w momencie rejestracji w Serwisie, wyraża równocześnie zgodę na sposób, w jaki Serwis może postępować z przekazanymi danymi. Ujawnienie danych osobowych osobom trzecim, poza okolicznościami wskazanymi w niniejszym regulaminie, może nastąpić jedynie w sposób i na warunkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.
  b. Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych mają Państwo prawo do poprawiania swoich danych osobowych (za pomocą formularza na stronie "Mój profil" dostępnego w serwisie po zalogowaniu) oraz do żądania usunięcia swoich danych.
  c. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim poza sytuacjami, w których będą tego wymagały procedury Serwisu wynikające z jego natury.
  d. Zależy nam na wyeliminowaniu Użytkowników, którzy w jakikolwiek sposób łamią postanowienia prawa czy ogólnie przyjętych kanonów i zasad (także "netykiety"). Będziemy podejmować każdą zgodną z prawem działalność aby uniemożliwić korzystanie z Serwisu nieuczciwym Użytkownikom.


 8. Wyłączenie odpowiedzialności i naruszenia regulaminu
  a. Serwis nie odpowiada za treści publikowane przez Użytkowników.
  b. Administratorzy Serwisu dokładają wszelkich starań aby Serwis działał poprawnie i bez usterek. Serwis jednak nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe w wyniku ewentualnego nieprawidłowego działania Serwisu. Serwis nie udziela gwarancji dot. jego poprawnego działania.
  c. Serwis nie odpowiada za brak możliwości dostępu do stron Serwisu w razie usterek, awarii lub przerw w działaniu.
  d. Serwis zastrzega sobie prawo do zawiadomienia organów ścigania w przypadku podejrzenia, że złożone przez Użytkownika Ogłoszenie posłuży do celu przestępczego lub w każdym innym przypadku podejrzenia, że Użytkownik dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu.
  e. W razie stwierdzenia złamania regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa, a także uzasadnionego podejrzenia naruszenia praw osób trzecich Serwis może zablokować Ogłoszenie, Ofertę lub konto Użytkownika, a także je usunąć.
  f. W wypadku opisanym w ustępach powyższych Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zablokowania lub usunięcia kont Użytkowników lub ich Zleceń/Ofert.
  g. Serwis nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za sposób interpretacji i wykorzystania treści Ogłoszeń

 9. Postanowienia końcowe
  a. Do spraw które nie są wprost opisane w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  b. Dla wszelkich ewentualnych sporów wynikłych z działalności Serwisu między właścicielem Serwisu a Użytkownikami lub osobami trzecimi, właściwy miejscowo jest sąd cywilny z siedzibą w Poznaniu.